Co je to Karma

29.09.2013 16:42

Kategorie Karmy

Existují dvě různé kategorie Karmy: Vlastní Karma (neboli Auto-Karma) a Karma mezi Esencemi. Většina našich studentů používá termín Karma ve smyslu “Karma mezi Esencemi”. Jedná se o dva odlišné typy Karmy. U obou kategorií lze říci, že jde o Nerovnováhu, pocházející z Intenzity. Karma se pak dá dále rozdělit podle stupně prožité Intenzity do těchto podskupin: Závažná, Vedlejší a Rozličná. Toto rozdělení platí jak pro Karmu mezi Esencemi, tak i pro Vlastní Karmu.

 

Vlastní Karma

Rozdíl mezi Vlastní Karmou a Karmou mezi Esencemi je ten, že Vlastní Karma se týká pouze současného života (inkarnace), zatímco Karma mezi Esencemi přesahuje hranice dané inkarnace a Osobnosti. Vlastní Karma se vytváří v průběhu jednoho života, je limitována hranicemi tohoto života, a během tohoto života se buď rozřeší nebo ne.

 

Význam Karmy

Veškerý pohyb v tomto vesmíru je důsledkem nerovnováhy, a tak by se dalo říci, že Karma je jedním z hlavních evolučních nástrojů, které vědomí využívá ke svému růstu a vývoji. Esence se vyvíjí buď zkrze Poznání Esence nebo zkrze Karmu. Vedle Poznání Esence je tedy Karma pro Esenci jediným nástrojem vývoje, z čehož pochází její obliba a přitažlivost, a to i navzdory tomu, jak chaotický nebo bolestivý může být její prožitek pro zúčastněné Osobnosti.

 

Vznik Karmy

Vlastní Karma vzniká vnitřně, a to když člověk začne vytvářet problémy, interpretace či interní konflikty, které ho vnitřně rozdělují, tím že staví různé části jeho Osobnosti proti sobě. Vlastní Karma může vzniknout jak z jednorázového výbuchu Intenzity tak i z jejího postupného hromadění, ale v obou případech je to právě Intenzita, která je příčinou vzniku Karmy. Intenzita pochází z extrému polarit.

My jsme si vědomi, že většina z vás je už obeznámena se základy tohoto tématu, ale pro úplnost je sem přesto zařadíme.

Karma mezi Esencemi vzniká mezi vlastní Esencí a Esencí druhého člověka, a to tehdy, když v důsledku Intenzity dojde k Nerovnováze mezi dvěma osobami.

 

Intenzita, Nerovnováha a Zásah

Klíčovou složkou jakékoliv Karmy je Zásah; a to konkrétně Zásah do něčí Volby. Pokud nedojde k Zásahu do Volby, nedojde k vytvoření Karmy mezi Esencemi ani Vlastní Karmy. Tento koncept je celkem zřejmý u Karmy mezi Esencemi, ale už méně u Vlastní Karmy. O Vlastní Karmu se jedná tehdy, když vnitřní konflikty a schizmata zasahují člověku do schopnosti Volby.

Dá se tedy říci, že aby se jednalo o Karmu tak jak je zde popsána, musí být přítomny tyto tři faktory: Intenzita, Nerovnováha a Zásah. Člověk může mít problém s komplexy z vlastního těla, a přesto si nezpůsobit Vlastní Karmu, pokud nejsou přítomny všechny tři klíčové faktory. Nebo dokonce může někoho zabít, a přesto, nejsou-li přítomny všechny tyto tři faktory, nevznikne Karma mezi jejich Esencemi. V prvním příkladu by se mohlo jednat o někoho, komu by vadilo mít nadváhu, a v důsledku toho dodržuje přísný dietní nebo cvičební režim. Takový člověk má komplexy z vlastního těla, nicméně si aktivně volí, jak se s nimi vypořádat. V druhém případě by se mohlo jednat například o eutanazii, kde samotný čin zabití je něčím vítaným a žádoucím. Toto jsou dva velmi zřetelné příklady. Bylo by možné uvést celou řadu příkladů komplikovanějších, které by byly těžší pochopit. Jakkoliv je daný problém či situace strašný a komplikovaný, může a nemusí se jednat o Karmu. Dalo by se říci, že Karma je velmi osobní a individuální záležitostí.

 

Karma a Vnější Monády

[Otázka] Jsou Vnější Monády typu “oko za oko” karmické?

Mohou a nemusí být. Často poskytují výborný kontext pro Karmickou situaci, a v důsledku toho jsou většinou Karmické buď tím, jak jsou vytvořeny, nebo tím jak jsou rozřešeny, ale není to podmínkou.

 

Karmická Vlákna

Když dojde k vytvoření Karmy mezi Esencemi, vzniká záznam o Nerovnováze. Tomuto záznamu říkáme Vlákno. Termín Vlákno jsme si zvolili proto, že výstižně popisuje co zůstává mezi dvěma Esencemi po vzniku Karmy. Z Astrální a Kauzální perspektivy je možné vidět doslovná vlákna táhnoucí se mezi Fragmenty zapletenými v Karmě. Jelikož se nejedná o fyzické prostředí v tom smyslu jak ho znáte, tato vlákna se nezamotávají ani nezachycují jedno do druhého, nýbrž zůstávají natažena pouze mezi těmi, kdo je vytvořili. Spíše než o cokoliv jiného se jedná o frekvence, na něž jsou zúčastnění naladěni. Tato Vlákna jsou napojena na jejich Instinktivní Centra, neboli základní čakry.

 

Pálení Karmických Vláken a Svobodná Vůle

Na konci každého života je Instinktivní Centrum jediným Centrem které zůstává, a všechna ostatní data z ostatních Center jsou nahrána na tento “disk”, který je pak vyňat z těla podobně jako disk z počítače, a posléze použit při revizi daného života, a po té pak použit v životě dalším. Když je pak tento disk “zapojen” do nového života, neexistuje žádný inherentní požadavek, aby nová Osobnost spálila Vlákna přenesená z jiných životů. Toto je velmi důležité pochopit, pokud chcete porozumět podstatě Volby a Svobodné Vůle. Nikdo není NIKDY ovlivněn Minulými Životy, a nikdo není NIKDY povinen spálit Vlákna vytvořená předchozími Osobnostmi. K čemu ve skutečnosti dochází je to, že současná Osobnost si vyvine své vlastní zájmy, cíle a volby, které potom v daném životě působí jako jakási souhra not, která může a nemusí rezonovat s některým z minulých životů, a tak i rezonovat se souvisejícími Karmickými Vlákny.

[Poznámka] To mi zní, jako že se jedná čistě o souhru celé řady okolností a náhod.

[Otázka] Je nutné spálit všechna vlákna aby duše mohla pokročit z fyzické pláně na pláň astrální (tj. postoupit za sedmý stupeň staré duše) a sjednotit se s vlastní Entitou? Tak jsem to vždy chápal.

Minulost není tedy nikdy uvalena na Přítomnost, nicméně Přítomnost si vytahuje z Minulosti to, co je relevantní a má souvislost s Přítomností. Toto platí i v rámci jednoho života. Vaše dětství není nikdy uvaleno na vaší dospělost, avšak vaše dospělost si může z dětství vytahovat to, co s přítomností souvisí.

A v tom tkví umění tvoření Osobnosti. S přibývající zkušeností se Esence učí, jak lépe a efektivněji tvořit Osobnosti, které tíhnou k určitým tématům a zájmům, a ačkoliv náhoda vždycky hraje svou roli, tak zvýšit šanci, že alespoň jedna verze (paralela) dané Osobnosti si zvolí otevřenost vůči Minulosti a Vláknům. Šestý Stupeň každého Věku Duše má inherentní zájem o minulost a začíná se otvírat Karmickým Vláknům a hledání rovnováhy. Během každého Šestého Stupně Esence spálí co nejvíce Karmických Vláken, i když ne nutně všechna, a ta která zbudou, se přenesou do dalšího Věku. Veškerá Závažná i Vedlejší Karma je vždy spálena dříve, než se duše posune za Fyzickou Pláň. V době kdy je člověk na Sedmém Stupni Starého Věku, nejenže většina Karmy už byla rozřešena, ale navíc to málo co zbývá, je většinou buď konceptuální nebo emoční a dá se řešit ve stavu snění.

 

Karmická lákadla

Karmická Vlákna jsou často také pálena tak, že se vytvoří velmi lákavé odměny za účast na jejich pálení. Například velmi běžná je Sexuální Karma. Jedná se o oblíbenou a dramatickou léčku jejímž prostřednictvím jsou účastníci vtaženi do pálení Vlákna. Jedná se o případ, kdy se člověk “zamiluje”, aby posléze zjistil, že jeho milovaný nebo milovaná náhle vytasí Karmické Vlákno ke spálení. Karmická vlákna jsou navíc velmi neodolatelná. Je to tak trochu jako být na zledovatělém svahu. Jakmile člověk začne pálit Vlákno, je velmi obtížné překonat spád událostí a proces zastavit. Jakmile je Vlákno spáleno v případě Sexuální Karmy, partner člověku náhle začne připadat jako cizí člověk, a je najednou obtížné si vzpomenout co nás na něm či na ní vlastně tak přitahovalo.

[Otázka] Co je to tedy vlastně Sexuální Karma?

Jak jsme už naznačili, existují vnitřní úrovně Karmy – Fyzická, Emocionální, Intelektuální a Duchovní. Tyto úrovně jsou definovány formalitami, ale Karma často zasahuje více než jednu z těchto úrovní. Příkladem Intelektuální Karmy by mohl být případ, kdy je člověk oklamán aby uvěřil, že určitá investice je skvělá. Technicky se jedna o Konceptuální (Intelektuální) Karmu, ale je jasné, že taková situace by člověka zasáhla zároveň také emocionálně i fyzicky. Nicméně za účelem spálení daného Vlákna bude v tomto případě výchozím kontextem Karma Intelektuální.

V rámci těchto Karmických Kontextů existují určité typy návnad či lákadel, které slouží jako motivace ke vtažení příslušných Osobností do dané situace a tím do vytažení a vypořádání se s Karmickými Vlákny. Jednou z těchto návnad je Sex. Takové Karmě pak říkáme Sexuální Karma. Existuje celá řada takových lákadel. Karma Peněz, Sexuální Karma, Karma Lásky, Karma Laskavosti, Karma Přijetí, Karma Vyjímečnosti, Karma Nadání, Karma Moci. V závislosti na typu Osobnosti a Věku Duše jsou určité návnady přitažlivější než jiné, a podle toho jsou nastraženy. Přestože jim říkáme návnady, je důležité zdůraznit, že ať už se dané Vlákno zdá jakkoliv neodolatelné, člověk má vždy svobodnou vůli odmítnout jeho spálení, a má tedy vždy Volbu.

[Otázka] Ale nebylo právě řečeno, že jakmile je pálení Vlákna započato, je daleko obtížnější tento proces zastavit?

“Daleko obtížnější” a “nemožnost volby” jsou dva rozdílné koncepty.

[Otázka] Je zastavení pálení karmického vlákna obtížnější pro toho, kdo dluží, než pro toho, komu je dluženo?

Musí se jednat o vzájemnou výměnu. Často se stává, že dlužník připraví okolnosti k pálení Vlákna, a pak zjistí že druhá strana nemá zájem se zúčastnit a “platbu” přijmout. Vyrovnávání Karmy je zrovna tak ničivý proces jako její vytvoření. Nebo přesněji řečeno – může být.

 

Závažná, Vedlejší a Rozličná Karma

Závažná Karma je taková Karma, která postihuje všechny úrovně Bytí člověka: Fyzickou, Emocionální, Intelektuální a Duchovní.

Vedlejší Karma je taková Karma, které postihuje jednu až tři z těchto úrovni.

Rozličná Karma je jedinou Karmou, která vlastně není Karmou, ale je zde zahrnuta z toho důvodu, že probíhá stejným způsobem. Rozličná karma nikdy nazasahuje do Volby, ale zasahuje do Záměru. I u tohoto typu Karmy je přítomna Intenzita, Nerovnováha a Zásah, a je s ní proto nakládáno jako s Karmou.

[Otázka] Je Rozličná Karma něco, co by se považovalo za drobné nepříjemnosti života?

Například: těšíte se na vlastní svatbu a zaplatíte si kadeřníka, který vám ustřihne ofinu a ještě vám spálí kůži na hlavě těsně před svatbou. Ve všech ohledech se jedná o něco, co přežijete, ale vám to udělá čáru přes rozpočet způsobem který dá vzniknout Nerovnováze, Intenzitě a Zásahu. Rozličná Karma je jedinou Karmou, která nevytváří neodolatelný tah ji vyrovnat. Je možné, že nikdy nebudete mít příležitost tomu kadeřníkovi spálit vlasy v jiném životě. Rozličná Karma je navíc často vyrovnána během stejného života a nepřenáší se. Například takové svatební fiasko by mohlo být vyrovnáno soudním procesem nebo odmítnutím platby a podobně.

 

Vznik a Vyrovnání Karmy

Veškerá Karma je Nerovnováha, takže veškeré pálení Vláken je znovunastolením Rovnováhy.

Pálení Vlákna či rozřešení Vlastní Karmy je vždy tři-fázový proces. NEGATIVNÍ-POZITIVNÍ-NEUTRÁLNÍ nebo POZITIVNÍ-NEGATIVNÍ-NEUTRÁLNÍ. Tento process je tedy vždy rozřešen do Neutrality.

 

“Negativní” Karma

Většina “negativní” Karmy, t.j. Karmy, která je nežádoucí, nevítaná či nepříjemná, je vygenerována z Pozitivně-Negativniho směru, a přijímána z Negativně-Pozitivního směru. Například: ten kdo vraždí, přichází z Pozitivně-Negativního úhlu, zatímco ten kdo je vražděn, přijímá z Negativně-Pozitivního úhlu. V procesu nastolení rovnováhy pak musí být tyto polarity obráceny.

[Otázka] U té původní vraždy v daném příkladu – co je na tom pozitivního a co je na tom negativního?

Vrah = Pozitivní, protože se jedná o osobu, která danou Karmu aktivovala/vytvořila. Termín pozitivní je v tomto případě použit ve smyslu aktivní síly, zatímco slovo negativní je zde myšleno ve smyslu receptivní (přijímající). Tato slova zde nejsou míněna ve smyslu ohodnocení něčeho jako “dobré” nebo “špatné”.

 

“Pozitivní” Karma

U většiny “pozitivní” Karmy, tedy Karmy příjemné, je tomu obráceně: je vytvořena z Negativně-Pozitivního směru, a přijata z Pozitivně-Negativního směru. Je to tím, že většina “pozitivní” Karmy (sem patří Karma Dobročinná) je aktem DÁVÁNÍ, nikoliv BRANÍ, a pro příjemce je to zážitek Expanzivní nikoliv Stahující.

Nicméně i v tomto případě jde o Karmu, protože i zde je přítomna Intenzita, Nerovnováha a Zásah. Představte si například Fragment, který je chudý a rozhodl se čerpat inspiraci pro své umění ze svého těžkého života. Poté co jsou jeho první umělecké pokusy objeveny, všimne si ho zámožný milovník umění, and začne ho plně financovat, čímž mu z cesty odstraní všechny překážky, které ho původně inspirovaly. Ten umělec tím rozhodně není poškozen, nicméně ztrácí cosi že své původní inspirace a umělecké motivace, a ač je jeho život v mnoha ohledech lepší než předtím, i tak zaživá Intenzitu, Nerovnováhu a Zásah, protože nyní žije životem který nečekal, ani si ho nevybral.

To co jsme popsali o převrácení polarit v procesu balancování Karmy, platí i u řešení Vlastní Karmy. A je důležité podotknout, že i u Vlastní Karmy se vyskytují “negativní” i “pozitivní” případy, v tom smyslu, že některé jsou příjemné, a jiné nikoliv. Příklady “negativní” Vlastní Karmy jsou celkem jasné – problémy s vlastním tělem, zlozvyky, závislosti apod.

[Otázka] Ten umělec v tom příkladu ale není obětí. Měl přece na výběr, ne? A zvolil si nechat si pomoci. Možná, že jen slovíčkařím.

“Pozitivní” Vlastní Karma se může projevit například jako výhra v loterii, jako nalezení naprosto uspokojujícího intimního vztahu, a dokonce i jako prožitek nádherného dne.

Je fakt, že si musel zvolit přijmout nabídnutou finanční podporu, ale to neznamená, že mohl předvídat důsledky tohoto rozhodnutí. Je to podobné jako když si člověk “zvolí” investovat peníze na základě falešných slibů, a v důsledku toho je ztratí. Mnoho lidí ve vaší kultuře považuje peníze za magické řešení celé řady problémů. Když tito lidé potom přijdou neočekávaně k penězům, jejich život se může ocitnout v nepředvídatelném víru událostí, a zjistí, že problémy, které měli předtím, mají stále, možná jen s výjimkou těch materiálních. Je to podobné jako když se lidé domnívají, že sebevraždou končí jejich emocionální zoufalství, a pak zjistí, že tytéž emoce si s sebou přinášejí do Astrálu. Stejným způsobem mnozí z těch, kteří se domnívají, že peníze mohou vyřešit jejich životní problémy, pouze zjistí, že nejen, že se staré problémy nevyřešily, ale ještě přibyly nové, a to i přesto, že jejich účty jsou nyní zaplaceny.

 

Karmické vzorce a témata

Individuální Fragmenty tíhnou k určitým Karmickým vzorcům. Nové Duše mají tendenci vytvářet hlavně Duchovní Karmu, Dětské Duše Intelektuální Karmu, Mladé Duše Fyzickou Karmu, Zralé Duše Karmu Emocionální. Staré Duše mají tendenci se nové Karmě mezi Esencemi vyhýbat a vytvářet spíše Vlastní Karmu. Jedná se o vzorce, nikoliv pravidla. Vedle těchto širších vzorců mohou existovat Karmické vzorce charakteristické pro daného jedince (Fragment).

V příkladu toho umělce se technicky jedná o Fyzickou Karmu, ale jelikož má dopad na všechny úrovně, jedná se o Závažnou Karmu.

Každý z vás si napříč inkarnacemi našel určitou fascinaci s určitými Karmickými vzorci a tématy. Například, ačkoliv se daný Fragment může jako Nová Duše naučit, jaké důsledky má vražda, a co to znamená takovou Karmu posléze vyrovnat, může se rozhodnou znovu vraždit jako Dětská, Mladá či Zralá duše, za účelem prožití téhož z perspektivy všech Věků duše. U Starých Duší se tyto vzorce častěji mohou projevit v rámci experimentů s Vlastní Karmou.

Přeloženo z anglického originálu Transcript from the Open Michael Workshop (OMW) on "Me and My Karma Workshop

Téma: Karma

Datum 22.01.2022
Vložil loveawake.ru
Titulek Are you 18? Come in and don't be shy!

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Datum 02.05.2021
Vložil Unackar
Titulek can you buy cialis without a prescription

<a href=https://vskamagrav.com/>generic kamagra[/url]

Datum 12.12.2020
Vložil Unackar
Titulek cialis online original clatilm

Cheap Plavix Pills Terceced [url=https://xbuycheapcialiss.com/]cheap cialis online[/url] Wemanews why do men take cialis

 

Vyhledávání

© 2012-2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode