Devět potřeb

23.03.2014 14:00

Channel: Troy Tolley

[Michael] Zdravíme vás. Jsme tu a jsme připraveni s vámi diskutovat na vybrané téma.

 

Proč je důležité být si vědom svých Potřeb

Jedním z důvodů, proč je důležité porozumět dynamice Devíti Potřeb, ať už v kontextu sebe samého, druhých, jakéhokoliv společenství, či civilizace, je to, že tyto Potřeby budou VŽDY nějak uspokojeny, za každých okolností, jakýmkoliv způsobem, i destruktivním, bude-li toho třeba. Čím více si je člověk těchto Devíti Potřeb vědom, tím je schopnější sám sebe směřovat k jejich naplňování nějakým konstruktivnějším způsobem.

Potřeby jsou hnací silou specifickou pro inkarnované bytosti mající Osobnost a Tělo. Nejsou-li potřeby nějak uspokojovány, stávají se v životě člověka rušivým motivačním faktorem. Jsou-li tyto Potřeby zanedbávány nebo odmítány, začnou přebíjet jakékoliv jiné motivace. Ačkoliv si toho nemusíte být vědomi, neustále vyhledáváte způsoby jak uspokojit vlastní Potřeby.

Jen vy sami jste schopni naplnit vaše vlastní Potřeby, ale s tím jak vytváříte skupiny dvou a více fragmentů, vzniká nová vrstva Potřeb, která se týká jejich skupinového uspokojování. I u skupin platí to, co již bylo řečeno o naplňování potřeb na úrovni jedince, a sice, že tyto budou vždy naplněny, i kdyby toho mělo být dosaženo destruktivním způsobem.

 

Úrovně naplňování Potřeb

Existuje sedm “stupňů” či úrovní naplňování Potřeby. Úrovně 1-3 představují nevědomé způsoby uspokojování, úroveň 4 je podvědomý způsob, a úrovně 5-7 jsou vědomé. Je-li Potřeba uspokojována nevědomě, zpravidla to znamená, že se jedná o Potřebu zanedbávanou nebo odmítanou. Je-li Potřeba uspokojována podvědomě, pak to obykle znamená, že tato Potřeba není prioritou, ale není ani vyrušujícím faktorem. Pokud je Potřeba uspokojována vědomě, znamená to, že tato Potřeba je uspokojována když se vyskytne, ale nedochází k neustálému boji o její uspokojení v důsledku jejího odmítnutí či zanedbání. Jinými slovy, čím více člověk odmítá či zanedbává danou Potřebu, tím naléhavější a stálejší se tato stává.

 

Ohodnocení vlastních Potřeb

Potřeby je možné seřadit hierarchicky do tří skupin, a to na tři Primarní, tři Sekundární a tři Terciární. Tato hierarchie je zpravidla bázovaná na jejich ohodnocení z hlediska priority. Jinými slovy, cítí-li někdo, že má silnou Potřebu Svobody, jedná se o Primární Potřebu. Potřeby, které mají nižší prioritu, by se pak zařadily do nižší skupiny. Toto je pouze jeden ze způsobů ohodnocení vlastních Potřeb, t.j. podle jejich naléhavosti, která může kolísat podle okolností a agendy.

Dnes vám ale představíme jiný způsob ohodnocení vlastních Potřeb, a to ne podle jejich naléhavosti, ale podle jejich stupně uvědomění. Výsledné pořadí může, ale nemusí být podobné pořadí jejich naléhavosti. Mějte na paměti, že o co nevědoměji je Potřeba uspokojována, o to viditelněji a konkrétněji se může projevovat, a to často destruktivním a rušivým způsobem.

Mnoho lidí například naplňuje svou potřebu Růstu zkrze fyzické nádory a rakovinu. Jedná se o doslovný symptom, a není to náhoda. Je-li Růst odmítán či potlačován, toto může být nejpřímějším následkem. Tento symptom se může projevovat i symbolicky, nicméně se zrovna tak ničivými důsledky. Například gangy a destruktivní party mohou být druhem rakoviny a nádorového bujení v rámci komunity, která neposkytuje dospívajícím a rodinám příležitosti k růstu.

 

Škála uspokojování Potřeb

Následuje základní škála uspokojování pro každou Potřebu, včetně Pozitivního (+) a Negativního (-) Pólu.

 

BEZPEČÍ

+Důvěra/-Strach

Sedm stupňů Bezpečí: “bezpečí nalézáno v následujícím”

 1. Slepá víra
 2. Falešná naděje
 3. Tradice
 4. Teorie
 5. Spolehlivé zdroje
 6. Zkušenost a intuice
 7. Tao (aneb jedinec si plně dovolí se spoléhat na svou cestu skrze své magnetické impulzy, zákon přitažlivosti a důvěru)

 

DOBRODRUŽSTVÍ

+Přítomnost/-Drama

Sedm stupňů Dobrodružství: “dobrodružství nalézáno v následujícím”

 1. Destruktivní, zveličené, reakcionářské, manipulativní drama
 2. Okouzlení/závislosti (ztráta sama sebe ve stimulacích)
 3. Smyslové vzruchy (definování sama sebe zkrze vzrušující zážitky)
 4. Stimulace mysli/učení
 5. Vnitřní zjevení/odhalení
 6. Dotek Esencí (nalézání radosti ve schopnosti vidět za povrchní odlišnosti)
 7. Osvícení/úplná přítomnost (nikdy neztrácíte vědomí sebe sama, ani mezi těmi, kteří nemohou vidět či prožít vaši pravdu bytí)

 

SVOBODA

+Nezávislost/-Nezavazování se

Sedm stupňů Svobody: “svoboda nalézána v následujícím”

 1. Ničivá nezodpovědnost
 2. Bezcílnost
 3. Fyzické osvobození (hmotné zabezpečení)
 4. Mentální osvobození (samostatné myšlení)
 5. Citové osvobození (máte emoce, ale emoce nemají vás, nejste jimi ovládáni)
 6. Svoboda volby (neustále si uvědomujete moc volby)
 7. Realizace skutečného neomezeného potenciálu (skutečná vyrovnanost s vlastními volbami)

 

RŮST

+Rozkvět/-Rakovina

Sedm stupňů Růstu: “růst se projevuje ve následujících formách”

 1. Fyzické nádory/Rakovinné bujení (v doslovném či obrazném smyslu)
 2. Hromadění (hamounění; neuspořádanost vlastního prostoru, kramářství)
 3. Rozlézání (nahromaděné věci ovlivňují další lidi)
 4. Myšlenkový růst (dáváte prostor výzvám a úkolům, které rozšiřují vaše obzory)
 5. Citový růst (čas je přijímán jako prostředek k uspořádání a zpracování prožitků)
 6. Proměny/Transformace (čerpáte ze zkušeností za účelem navození pozitivní změny)
 7. Skutečný rozkvět/úplné uvědomění (Význam/smysl je chápán jako cíl Růstu a prožitků, místo toho aby byl připoutáván ke všemu, co vám k růstu a expanzi pomohlo)

 

MOC

+Autorita/-Autoritářství

Sedm stupňů Moci: “moc se projevuje ve nasledujících formách”

 1. Drcení opozice (ničení ustanoveného nepřítele)
 2. Deptání sebe/druhých (omezování volby a činností)
 3. Ovládání sebe/druhých (za použití viny, manipulace, litování, studu, pravidel atd.)
 4. Vedení sebe/druhých (vidíte a sdílíte řešení)
 5. Vědomá volba (zodpovědnost za svá rozhodnutí)
 6. Budování morálky (povzbuzování)
 7. Osobní duchovní síla (úplná svoboda rozhodování beze strachu ze “špatné” volby)

 

VYJÁDŘENÍ

+Tvořivost/-Lži

Sedm stupňů Vyjádření: “vyjádření prostřednictvím následujícího”

 1. Úplná destrukce, zhroucení, kolaps
 2. Destruktivní chování (zveřejňování vlastní destrukce, zhroucení, či kolapsu v naději být viděn a slyšen)
 3. Skandálnost (definování se skrze destruktivní chování)
 4. Pracovní projekty (dovednost, spolupráce, kariéra, atd.)
 5. Bavičství (přínos humoru a nadhledu)
 6. Umění (pravá originalita, upřímnost and nevinnost ve vyjádření)
 7. Renesance (rozvíjení nebo transformace stávájících standardů a domněnek)

 

PŘIJETÍ

+Otevřenost/-Manipulace

Sedm stupňů Přijetí: “přijetí nalézáno v následujícím”

 1. Zavděčení se (podlézání, omlouvání, ztráta sebe sama v očekávání druhých)
 2. Uspokojování druhých (naprogramované skrze předpokládané či zjevné očekávání druhých)
 3. Snášenlivost (předstírané přijetí se skrýváním předsudků)
 4. Podmíněná láska (udržování přijetí založeného na vzájemném prospěchu)
 5. Příčinná láska (jste si vědomi vlivu druhých nebo sebe sama v tom smyslu, že chápete vyšší prospěch převyšující problémy)
 6. Nepodmíněná láska (přijetí druhého tak jak je)
 7. Pravé agapé (plné soucítění s druhým, skutečná láska)

 

SPOLEČENSTVÍ

+Sdílení/-Nevybíravost

Sedm stupňů Společenství: “společenství zažíváno skrze následující”

 1. Zoufalý kontakt (toužení, dychtění, prahnutí, osamělost)
 2. Intenzivní potřebnost (tlačení sebe sama na ostatní, ignorování všech společenských náznaků, nucení druhých, aby se o vás starali, narcisismus)
 3. Bratříčkování (spolčování se pouze s těmi, s kým sdílíme familiární zkušenosti a historii)
 4. Společenský styk (rozšiřování za meze pohodlné familiarity)
 5. Vzájemná blízkost (laskavost)
 6. Důvěrnost/spojení (zahrnutí)
 7. Jednota (úplné přijetí rozdílů jako aspektů celku)

 

a konečně:

 

VÝMĚNA

+Moudrost/-Klevetnictví

Sedm stupňů Výměny: “výměna uspokojena skrze následující”

 1. Hanobení/provokace
 2. Ulevování si (sdílení hněvu či frustrace)
 3. Prázdné tlachání (společenská konverzace)
 4. Obchod/výměna
 5. Vzájemný zisk (prospěch převyšuje hodnotu toho, co bylo vyměněno)
 6. Porozumění (pochopení odlišných či protichůdných stanovisek)
 7. Učení (jdete příkladem, nebo se necháváte inspirovat druhými)

 

My jsme si vědomi, že jsme tyto informace už sdíleli v různých formách v minulosti (viz odkazy pod článkem – pozn. překl.), ale dnes je zde opakujeme proto, abychom je mohli poněkud rozvést způsobem, který by mohl být relevantnější ve snaze porozumět vašim Potřebám v tomto kontextu. Co bychom vám tedy teď navrhli, je abyste se podívali co nejpoctivěji na vaše vlastní Potřeby, a seřadili je od nejnevědomější k nejvědomější, podle toho, jak jsou ve vašem životě uspokojovány.

Není nutné to dělat teď hned. Dejte si na to čas a podívejte se na to během několika následujících týdnů, abyste se mohli dopracovat k opravdu úplnému a co nejpřesnějšímu ohodnocení. Nicméně, teď bychom vám rádi dali příležitost, pokud chcete, sdílet myšlenky k tématu či se zeptat jakékoliv otázky, které by vám mohly s tímto ohodnocením pomoci.

 

DOTAZY

[Student 1] Kdy dochází ke “zvolení” Potřeb, a mohou se během života měnit ve smyslu jejich důležitosti?

[Michael] Potřeby jsou neoddělitelnou součástí každého života a Osobnosti. Jejich smyslem je motivovat fragmenty k životním zkušenostem a vztahům. Jsou formou základního magnetismu, který je neodmyslitelnou součástí života jako takového. Kompletní soustava všech Devíti Potřeb je určujím faktorem sebe-uvědomělých forem vědomí. Čím složitější organismus, tvor, nebo živočišný druh, tím více má těchto Potřeb. V případě živočišných druhů s hromadnou duší je výskyt všech Devíti Potřeb vzácností.

Vaše Potřeby jsou tedy aktivní stále. Nicméně jejich místo ve smyslu priority či uvědomění během života kolísá, v závislosti na konkrétní Osobnosti a jejích prožitcích. Potřeby nejsou tedy Osobnosti “zvoleny”.

[Student 1] Chápu.

 

[Student 2] Mě se moc nedaří určit moji “nejnevědomější” potřebu. Je nevědomá, protože je uspokojována, nebo naopak proto, že uspokojována není?

Nejlepším způsobem, jak ohodnotit úroveň uvědomění dané potřeby, je podívat se na příznaky jejího uspokojování, popsané výše ve formě sedmi stupňů. Pokud sedí hlavně příznaky popsané u tří nižších úrovní, pak je tato potřeba pravděpodobně uspokojována nevědomě.

Jak už jsme řekli: Potřeby jsou VŽDY uspokojovány. Jde tedy pouze o to, že buď jsou uspokojovány nevědomě (reakcionářsky a destruktivně), podvědomě (auto pilot, pohodlí), nebo vědomě (prostřednictvím aktivní volby a někdy náročněji).

 

Další.

 

[Student 3] Já už mám svoje ohodnocení hotové. Asi bych měla počkat až budeme moci všichni sdílet ve skupině (co jsme dostali individuálně).

[Michael] To je otázka?

[Student 3] Ne :) Přeskočte mě.

 

[Student 4] Podle těch příznaků, které jste uvedli, nemám momentálně žadnou potřebu pod úrovní 4. Nesouvisí to třeba s tím, že už mám ukončenou 5. Vnitřní Monádu? A taky to vypadá, že ty potřeby, které mám vypsané u těch nenižších úrovní, jsou ty, na kterých v poslední době “pracuji”, I když toho jsem si všimla až teď. Mohou potřeby takhle vyplouvat na povrch, aby jim člověk věnoval pozornost?

[Michael] Ano, a ano.

[Student 4] Tak to bylo jednoduché! Díky!

[Michael] Čím je člověk uvědomělejší, tím více se Projevuje jeho Pravá Osobnost a Esence, a to znamená, že o tom víc bude mít tendenci uspokojovat své potřeby na vědomé úrovni. Není tomu tak vždycky, ale často ano.

[Student 3] Já mám podobné ohodnocení. Mám jenom jednu na úrovni 4+.

[Michael] Obvykle to funguje tak, že čím více člověk naplňuje své potřeby vědomě, tím více Projevuje Esenci a Pravou Osobnost. Ale Projevování Esence a Pravé Osobnosti není zárukou, že daný jedinec naplňuje své potřeby vědomě. Je to tím, že pro mnohé vědomí musí přijít první, a pak teprve může být aplikováno na Potřeby.

To je proč považujeme za užitečné porozumět konceptu Potřeb a jejich působení jako trvalého faktoru ve vašem životě. Není to složité a nezávisí to na ničem jiném, než na vašem usilí a jak si zvolíte je naplňovat, a může se jednat o rychlý prostředek ke zvýšení úrovně vědomí ve všech oblastech vašeho života, aby se mohla Projevit Pravá Osobnost a Esence.

Pokud jsou vaše potřeby momentálně uspokojovány z úrovně 4 a výše, neznamená to, že už v budoucnosti nemohou klesnout pod tento bod.

[Student 4] Je úroveň 7 poměrně vzácná?

[Michael] Nicméně, čím více je člověk schopen udržet uspokojování svých Potřeb na úrovni 5 a výše, tím nepravděpodobnější je, že by klesl na nižší stupeň na nějakou delší dobu, bez toho aby se rychle vrátil zpět do uvědomělejšího stavu.

[Michael] Vzácná není, ale spíš to není “tolik legrace”. Mnozí tento poslední stupeň odkládají, protože se často jedná o stav, ze kterého nelze jít zpět, zbavující všechny nižší úrovně jakéhokoliv vzrušení a schopnosti člověka se do nich vnořit.

[Student 5] Čím to je?

[Michael] Například, je-li člověk schopen udržet 7. stupeň Výměny, často prostě není tak uspokojující někoho pomlouvat, nebo tolerovat povrchní konverzaci. Už ho zajímají jen úrovně 5-7. Tím není řečeno, že pod ně nemůže klesnout, ale bude z toho mít prázdný, špatný či znechucený pocit. Dává to smysl?

[Student 5] Ano

[Student 3] Dává to úplný smysl

[Michael] Co bychom vám teď navrhli, je abyste sdíleli svá ohodnocení v diskuzi pod článkem, a prozkoumali téma dále. Tím musíme pro dnešek skončit.

 

Přeloženo z anglického originálu OMW - Mar 15, 2014 - The Nine Needs

 

ODKAZY (v angličtině)

https://our.truthloveenergy.com/articles.html/library/personality-dynamics/personality-general/the-nine-needs-r67/

https://www.michaelteachings.com/nine_needs_index.html

Vyhledávání

© 2012-2020 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode